12а Mogilevskaya17 Kalvariiskaya30 Gorodetskaya2 Goretsdkogo54 Umanskaya30 Igumenskiy trakt91 Dzerzhinskogo

Interior 3-2 Nezavisimosti